आ की मात्रा वाले शब्द

आ की मात्रा वाले शब्द

आम आन चार नाभ बाण भाला सात आस उमा काम कान काल काला खाट खाना गाय गाल गाना गान घड़ा घाट शाह चाह चना छाता जाता जाल जान झाल टाटा ठाठ डाल डाला ढाल ताला तार तारा तान थान थाना थाल दाना दान दाल दादा धान पान पाल बाजा बाज बाढ़ बाला भात माता माला मान याद यारा रात राख लाज लाल शान साथ साया हाथ हार हरा उषा अनार आकाश आवारा इशारा इलाका इसका इनका उधार उनका उसका एकता काजल जबान ढालना कागज कमरा कहार खरहा गजरा गाजर घायल घटना चरखा चादर चावल जहाज जवान झरना झालर डालडा डाबर तमाशा तराना दामन दानव दयाल नाटक नगाड़ा पायल पारस पाचक फाटक फरसा बादल बालक बाजार मकान यादव याराना राहत लालच शायर शायद सावन साजन सरला हमारा हारना दायर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here